Rejestracja odwiedzających

Wypełnienie formularza uprawnia do bezpłatnego wstępu na Targi Packaging Innovations. Każdy Uczestnik wypełnia oddzielny formularz. Po zarejestrowaniu się Uczestnik otrzyma na maila identyfikator, który będzie biletem wstępu na Targi. Identyfikator należy wydrukować, zabrać ze sobą i okazać przy wejściu na teren Targów.

  
Dane uczestnika:
Dane firmy:
(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz ich dalszego przetwarzania w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – o Ochronie Danych Osobowych). Administratorem danych osobowych są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 , kod pocztowy: 31-586, NIP: 6761050090 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem KRS 0000192313. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje zbieranych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Jestem świadom/świadoma, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7) ustawy o ODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., s siedzibą w Krakowie, ul Galicyjska 9, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
(*) pola wymagane
Kontakt:

KATARZYNA BANACH

 

KOMISARZ TARGÓW / KIEROWNIK ZESPOŁU

 

PROJECT MANAGER / TEAM LEADER

 

banach@targi.krakow.pl

+48 12 651 95 24